Home

Welcome to our shop!

My Cart:

0 item(s) - R 0.00
You have no items in your shopping cart.

0

Isixhosa Ngumdiliya : Grade 1 : Learner Book

Isixhosa Ngumdiliya : Grade 1 : Learner Book

Availability: In stock

Stock on hand is determined by the sum of all branches across the country.
Stock availability does not reflect that of any one specific branch.

R 69.00

Quick Overview

Lincwadi zoluhlu luka-IsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zesiXhosa zamabanga asezantsi, zisuka kwibanga loku-1 ukuya kwelesi-3. Luphinda luvele kwakhona olu luhlu phaya kumabanga angasentla, ibanga lesi-4 ukuya kwelesi-6, njalo-njalo.
OR

Details

Lincwadi zoluhlu luka-IsiXhosa Ngumdiliya luluhlu lweencwadi zesiXhosa zamabanga asezantsi, zisuka kwibanga loku-1 ukuya kwelesi-3. Luphinda luvele kwakhona olu luhlu phaya kumabanga angasentla, ibanga lesi-4 ukuya kwelesi-6, njalo-njalo. Ezi ncwadi zibhalwe zasekwa ngokomgaqo omtsha we-CAPS nokhutshwe kutsha nje liSebe lezeMfundo kweli lizwe. Kwibanga loku-1 ukuya kwelesi-3, zineencwadana zokufunda ezi-5, Incwadi Yabafundi, Incwadi Yokusebenzela, nencwadi kaTitshala ehamba nomgodlo wezixhobo zokufundisa zikatitshala. Ezi ncwadi zibhalwe ngoomakhwekhwetha bootitshala kufundo lolwimi kula mabanga.

Additional Information

SKU 9780796052094
Grade 1
Subject isiXhosa
Language Other
Level N/A
Publisher Shuter & Shooter (Pty) Ltd